Somunapinya2

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
                   

Avís Legal

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que la Assosiació de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA SA FORCANERA ) amb domicili social al Av. La Pau, 31, Blanes (17300) NIF G17858713 posa  a disposició dels usuaris a través de l'adreça www.ampasaforcanera.com

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. 


Objecte

El lloc web té per objecte principal ser un portal comunitari d'intercanvi d'informació per al moviment associatiu de pares i mares d'alumnes de l’Escola Sa Forcanera.


Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat difamatòria i injuriosa contra persones i institucions. Els registres anònims poden ser cancel·lats en qualsevol moment i sense previ avís.
La AMPA SA FORCANERA es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Volem informar-li sobre quines dades obtenim sobre tu i la seva família (els seus "dades personals"), per a què els fem servir, amb qui els compartim i quins drets li assisteixen.

La Junta Directiva que forma part de l'Associació de Pares i Mares de l'AMPA Sa Forcanera (d'ara endavant: AMPA) en l'exercici de les seves funcions i tasques necessita tractar dades de caràcter personal dels seus associats: alumnes i dels seus familiars, el que es realitzarà amb la deguda diligència i respecte a la seva privacitat i intimitat, tenint present l'interès i la protecció dels menors. Ha d'adoptar les mesures necessàries per a, en relació a aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els membres que tractin les dades puguin veure aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents.

Les dades són obtingudes de forma voluntària en emplenar el formulari d'inscripció i alta en l'Associació. Aquesta inscripció és voluntària i independent del formulari de matrícula al centre.

L'AMPA Sa Forcanera, previ consentiment dels tutors, pot també facilitar-nos dades dels alumnes per facilitar la gestió de l'AMPA.

Tipus de dades personals que obtenim:

 • A) Dades de contacte  - com, per exemple, nom, domicili, número de telèfon, adreça de correu electrònic.
 • B) Dades relatives a la seva família - com, per exemple, nombre de fills al centre, cursos que realitzen.
 • C) Llistats d'alumnes  - Nom, cognoms i curs
 • D) Dades relatives a compte bancari -  Número de compte en què es girarà el rebut anual.
 • I) Dades obtingudes quan visita el nostre lloc web -  com, per exemple, dades obtingudes mitjançant cookies (vegeu  aquí  la nostra política de cookies) i altres dades voluntàriament obtingudes que vostè ens facilita quan visita el nostre lloc web (com, per exemple, en omplir formularis de contacte, etc.);

Les dades personals dels menors seran prestats pels seus pares o tutors independentment de l'edat dels menors mentre formin part de l'alumnat de l'AMPA Sa Forcanera.

Com obtenim les dades personals:

Les dades s'obtenen del formulari que omple en inscriure voluntàriament a la seva família a l'AMPA.

Aquestes dades que se sol·liciten en la inscripció dels tutors i dels menors de la família són les estrictament necessàries perquè la Pares i Mares de l'AMPA Sa Forcanera exerceixi les funcions per a les quals està encomanada quan s'inscriu en ella.

El registre d'aquestes dades és obligatori; la manca de complementació dels mateixos per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà AMPA pugui gestionar correctament l'Associació. Es poden sol·licitar dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l'associat. L'associat pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l'alta com a associat.

El col·legi pot, després el seu consentiment explícit, oferir-nos els llistats d'alumnes del col·legi per si és el cas, procedir a actualitzar els llistats d'associats per facilitar la gestió de l'AMPA (aquestes dades són: nom, cognoms i curs dels alumnes)

Qui és l'encarregat de tractament

La Junta Directiva de l'AMPA serà la que es encarregada de tractar les dades personals.  La Junta Directiva és qui:

 • Tractarà les dades conforme a les instruccions de l'AMPA qui és qui ostenta la condició de responsable del tractament.
 • Ha de vetllar perquè les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents de les previstes en el contracte d'associació, ni es comunicaran a altres persones, ni tan sols per a la seva conservació.
 • Avaluarà les mesures de seguretat a implantar.

Motius i base legal del tractament de les seves dades personals

Finalitats del tractament

 • Comunicacions AMPA - Família - Col·legi.
 • Manteniment del llistat d'associats.
 • Cobrament de quotes d'associació.
 • Exercici de les funcions de l'AMPA.
 • Difusió i donar coneixement de les activitats de l'AMPA

El tractament d'aquestes dades personals està legitimat ja que el seu tractament és necessari per a l'exercici de les funcions de l'AMPA i es disposa del consentiment dels interessats en el moment en què firmen la inscripció.

S 'compromet a no utilitzar les dades personals dels associats de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte dels propis de l'associació.

No s'admeten dades com fotografies obtingudes en esdeveniments a la web de l'AMPA sense el seu consentiment, es protegirà sobretot la identitat dels menors en aquests esdeveniments.

 El seu consentiment

L'activitat de tractament es basa en el seu consentiment, Un. Tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment. No obstant això, la revocació del seu consentiment no afectarà la legalitat de qualsevol tractament fonamentat en el seu consentiment previ a la seva revocació.

El consentiment al seu tractament és inherent a la inscripció en l'AMPA ja que les dades sol·licitades són les necessàries per al funcionament de l'AMPA.

Informació que compartim

Les seves dades personals no seran compartides amb un tercer.

En tot cas, si es compartissin les dades personals amb un tercer, l'AMPA exigeix a dit tercer que s'obligui a protegir i gestionar aquestes dades personals d'acord amb totes les obligacions legals, reglamentàries i contractuals, així com amb totes les altres instruccions que li indiquem.

Quan l'AMPA organitzi esdeveniments de qualsevol naturalesa als que assisteixin familiars o alumnes associats o no, es permetrà l'enregistrament d'imatges per a ús personal i domèstic (activitats privades, familiars o d'amistat) l'AMPA podrà en les seves xarxes socials oa la seva pàgina web distribuir fotografies en què apareguin adults previ consentiment, tractarà de no difondre imatges de menors encara que tingui consentiment previ dels seus pares.

Les seves opcions en matèria de màrqueting i informació

L'AMPA té com a política no compartir publicitat que rep de tercers amb els seus associats tot i que si per la seva naturalesa pot considerar interessant per als seus associats podrà remetre'ls informació rebuda relativa a esdeveniments o promocions relacionats amb les finalitats pròpies de l'AMPA.

La comunicació podrà realitzar-se a través de diferents canals: correu electrònic, telèfon, SMS, correu postal o xarxes socials.

Mai ha de comunicar les seves dades personals a tercers perquè els enviïn en el nostre nom o el seu propi cap tipus de publicitat o màrqueting.

A la nostra web s'utilitzen galetes pròpies o de tercers però són utilitzades per millorar l'experiència al web i / o elaborar estadístiques de la mateixa mai amb fins publicitaris.

Quan la llei així ho exigeixi, obtindrem el seu previ consentiment, vostè podrà revocar el seu consentiment a les iniciatives de màrqueting en qualsevol moment. En aquest sentit, per exemple, vostè podrà cancel·lar la recepció de missatges de l'AMPA enviant un missatge de correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Si vostè decideix no rebre comunicacions de màrqueting, les seves dades personals podran seguir utilitzant-se per les altres finalitats descrites en aquesta Política de Protecció de Dades, com ara la comunicació amb vostè. Per a fins administratius o operatius com a part de la relació contractual que tenim amb vostè o en la mesura del que exigeix per llei.

Els seus drets a l'empara de la legislació de la UE / EEE

Vostè tindrà els següents drets:

 1. Sol·licitar l'accés a les seves dades personals: es facilitarà als interessats la llista de les dades personals de què disposi juntament amb la finalitat per a la qual han estat recollides, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el qual poden sol·licitar la rectificació supressió i oposició al tractament de les dades.
 2. Rectificar les seves dades personals; es procedirà a modificar les dades dels interessats que fossin inexactes o incompletes atenent als fins del tractament.
 3. Sol·licitar la supressió de les seves dades personals; es suprimiran les dades dels interessats quan els interessats manifestin la seva negativa o oposició al consentiment per al tractament de les seves dades i no hi hagi deure legal que ho impedeixi.
 4. Limitar el tractament de les seves dades  personals;
 5. Sol·licitar que les seves dades personals siguin facilitades en un format que pugui transferir-se a Un. O una altra organització (portabilitat); els interessats hauran de comunicar la seva decisió i informar el responsable, si escau, sobre la identitat del nou responsable a què facilitar les seves dades personals.
 6. Oposar-se al tractament de les seves dades  personals; i
 7. Presentar una queixa davant les autoritats de control competents

El responsable del tractament ha d'informar totes les persones amb accés a les dades personals sobre els termes de compliment per atendre els drets dels interessats, la forma i el procediment en què s'atendran aquests drets.

Si vostè té algun dubte relatiu a aquests drets, o si vol exercir qualsevol d'aquests drets, podrà fer-ho per escrit, per telèfon o per correu electrònic:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Li recordem que l'exercici d'aquests drets podrà afectar la nostra capacitat per proporcionar-li el servei.

Seguretat de les seves dades personals

L'AMPA ha d'adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries d'acord amb les lleis de protecció de dades aplicables, incloent l'exigència als nostres proveïdors de serveis, socis comercials o assessors professionals perquè apliquin les mesures adequades de protecció de les seves dades personals.

Totes les persones que tinguin accés a aquestes dades de caràcter personal estan obligats a guardar secrets sobre els mateixos. Aquest deure de secret és essencial per garantir el dret fonamental a la protecció de dades i és d'obligat compliment per a tots membres de la Junta Directiva en relació amb les dades de caràcter personal a les quals accedeixin. A més aquest deure de secret subsistirà un cop finalitzada la relació dels membres de la Junta Directiva amb l'AMPA.

Violacions de Seguretat

Quan es produeixin violacions de seguretat de dades de caràcter personal, com ara el robatori o accés indegut es notificarà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el tèrmic de 72 hores sobre aquestes violacions de seguretat incloent-hi tota la informació necessària per a l'aclariment dels fets que hagin donat lloc a l'accés indegut a les dades personals. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça:  https://sedeagpd.gob.es

Emmagatzematge de les seves dades personals

Emmagatzemarem les seves dades personals durant el període de temps establert per llei, o en la mesura del que exigeix qualsevol contracte. Si no hi ha cap requisitito legal, conservarem la informació relativa a vostè i la seva família únicament mentre sigui necessari per a les finalitats per a les quals s'hagi obtingut.

Es tractaran les dades mentre algun dels seus fills formi part de la comunitat educativa de l'escola. En el moment en què l'últim dels seus fills deixi de formar part de la comunitat educativa del centre ha d'informar a l'AMPA d'aquesta situació per evitar el tractament de les dades en el curs següent.

Quan això passi les dades cancel·lats, el que donarà lloc al bloqueig de les dades temps que s'estableixi per llei. Aquest bloqueig no implica el seu esborrat material sinó la seva identificació amb la finalitat d'impedir la seva utilització a excepció de les administracions públiques, jutges o tribunals per a la determinació de responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d'aquestes, complert el termini es procedeix a la seva destrucció, per al que s'utilitzaran mitjans que assegurin que no puguin accedir a les dades a tercers no autoritzats.

transferències internacionals

No tenim prevista cap transferència internacional de les dades que ens proporcioni.

Com contactar amb nosaltres

El responsable del tractament de les seves dades personals és l'Associació de Pares i Mares de l'AMPA Sa Forcanera.

Si vosté. Desitja exercir els drets com a interessat o si té qualsevol altre dubte relativa a aquesta Política de Protecció de Dades, li preguem remeti la seva sol·licitud a:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. oa l'adreça postal: Avinguda La Pau, 31, 17300 - Blanes

Actualitzacions d'aquesta Política de Protecció de Dades

Podrem actualitzar aquesta Política de Protecció de Dades. Tots els canvis d'aquesta Política de Protecció de Dades entraran en vigor en la data de la publicació, o en qualsevol altre moment conforme al que exigeix per llei.

 

Més informació

On Estem

Links Contenidos

Activitats extraescolars
ampa-sa-forcanera
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Benvolgudes famílies, Us adjuntem la relació de documents referents a les extraescolars
 • 11.12.2014
 • 2063
CALENDARI ESCOLAR
Calendariescolar19 20
 • 02.04.2015
 • 1848
Comissió de Roba
PreuRobaCurs-19-20
La roba escolar la podreu comprar a l'ESPAI AMPA.    
 • 03.10.2018
 • 535
Comissions
OrganigramaCurs18 19
   
 • 11.12.2014
 • 1678
Documents
cache/resized/843f88d74e8f741c6183cc843d9f7a44.png
Per la present, posem a disposició els següents documents que poden ser del vostre interès: (Descarregueu fent clic
 • 07.11.2018
 • 719

Segueix-nos

  Fb  Tw